ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Նախարարության մասին / Որակի ենթակառուցվածքների և սակագների բաժին

Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

   Որակի ենթակառուցվածքի համակարգը ներառում է ստանդարտացման, չափագիտության, հավատարմագրման, տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտները և շուկայի վերահսկողությունը: Նշված ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությունը նպատակաուղղված է սպառողների կյանքի և առողջության պահպանմանը, շրջակա միջավայրի համար անվտանգ արտադրանքի արտադրման և ծառայությունների մատուցման ու դրանց որակի ապահովմանը, չափագիտական սպասարկման որակի և տեխնիկական մակարդակի բարձրացմանը, միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավատարմագրման ազգային համակարգի ձևավորմանը, հավատարմագրման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը, արտաքին և ներքին առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների վերացմանը:  

   Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
   1. Հավատարմագրման ոլորտում՝ 
     • հավատարմագրման և համապատասխանության գնահատման բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում, 
     • հավատարմագրման վկայագրի և համապատասխանության գնահատման չկանոնակարգվող ոլորտներում համապատասխանության սերտիֆիկատների ձևերի հաստատում,
     • օրենքով սահմանված կարգով հավատարմագրման բնագավառում վարչական վարույթի իրականացում,
     • հավատարմագրման գործընթացի ապահովում և հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների պարբերական գնահատման, ինչպես նաև արտահերթ գնահատման իրականացում
     • համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման, ինչպես նաև վերաձևակերպված հավատարմագրման վկայագրերի տրամադրում,
     • հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների, ինչպես նաև տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների և գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի ռեեստրների ձևավորում և վարում, նշված ռեեստրներից տեղեկատվության տրամադրման ապահովում,
     • հավատարմագրման կոմիտեների գործունեության կարգի և կազմի հաստատում,
     • հավատարմագրման նշանի պատկերի, դրան ներկայացվող տեխնիկական պահանջների և կիրառման կարգի սահմանում:
 
   2. Ստանդարտացման ոլորտում՝
     • ստանդարտացման բնագավառում պետական քաղաքականության մշակում և համակարգում,
     • տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչների ու դրանց փոփոխությունների հաստատում և պետական գրանցման ներկայացում:
 
   3. Չափումների միասնականության ապահովման ոլորտում՝
     • օրենսդրական չափագիտության ոլորտներում պետական քաղաքականության մշակում և համակարգում,
     • չափագիտության ազգային մարմնի գործունեության համակարգում,
     • չափման միջոցի տեսակի հաստատման սերտիֆիկատի ձևի, չափման միջոցի տեսակի հաստատման նշանի պատկերի սահմանում,
     • չափման միջոցի ստուգաչափման դրոշմի արտատիպի պատկերի սահմանում,
     • չափագիտության ազգային մարմնի գործունեության մշտադիտարկման իրականացում:
 
   4. Տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում՝
     • տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում ու իրականացման ապահովում,  
     • իրավասության շրջանակներում օրենքով սահմանված կարգով տեխնիկական կանոնակարգերի մշակում,
     • գործող տեխնիկական կանոնակարգերի գրանցամատյանների վարում,
     • տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի ձևերի և դրանց լրացման կանոնների, ինչպես նաև համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման վճարի չափի սահմանում:
 
   5. Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում և համակարգում:
 
   6. Սոցիալական, ֆինանսական, տարածքային տնտեսական, սակագնային, քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում:

 

 

 

 
Բաժնի պետ՝ Սարգսյան Քրիստինա Վյաչեսլավի
Հեռ.՝ (047) 97-12-19


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/18) 394.07 դրամ
EUR (04/18) 420.75 դրամ
RUB (04/18) 4.19 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր