ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Օրենսդրություն / Օրենքներ

"Բյուջետային համակարգի մասին" ԼՂՀ օրենք

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային և հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման դասակարգումները և դրանց կիրառման ցուցումները հաստատելու մասին" թիվ 115-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 18-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերը", "Հիմնարկի կողմից բյուջետային հատկացումների հաշվին իրականացվող ծախսերի (ելքերի) առանձին տեսակների", "Բյուջետային հիմնարկի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման" նախահաշիվների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման պահանջները հաստատելու մասին"  թիվ 124-Ն հրաման   

"Գանձապետական համակագի մասին" ԼՂՀ օրենք

ԼՂՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 24-ի "Լեռնային Ղարաբաղի պետական և համայնքների բյուջեներրի կատարման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 80 որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մարտի 19-ի "Բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման և ամփոման ընդհանուր պայմանների, հաշվետվությունների առանջին տեսակների կազմման ու ներկայացման առանձնահատկությունների մասին հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  ֆինանսների և էկոնոմիկայի  նախարարի 2004 թվականի մարտի 9-ի թիվ 20 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 19-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2004 թվականի մարտի 1-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 46 որոշման կիրարկման մասին" թիվ 19 հրաման

  

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2003 թվականի մայիսի 27-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  պետական բյուջեի կատարման  հսկողության կարգը սահմանելու մասին" թիվ 160 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 25-ի "ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի19-ի թիվ 434 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական վերահսկողության տեսչություն ստեղծելու և կանոնադրությունը հաստատելու մասին" թիվ 12-Ն որոշում

"Հաշվապահական հաշվառման մասին" ԼՂՀ օրենք

ԼՂՀ կառավարության  2002 թվականի ապրիլի 2-ի "Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխումների մասին" թիվ 79 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 26-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հաշվապահների որակավորման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 201 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 26-ի "Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները և միջազգային ստանդարտների ուղեցույցները հրապարակելու մասին" թիվ 504-Ն որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2002 թվականի  հունիսի 5-ի թիվ 33 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի սեպտեմբերի 24-ի "Կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 138 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի սեպտեմբերի 24-ի "Հիմնական միջոցների և տեղակայման ենթակա սարքավորումների սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի և գրանցամատյանների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները հաստատելու մասին" թիվ 139 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի սեպտեմբերի 24-ի "Պաշարների (նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների) հաշվառման փաստաթղթերի և գրանցամատյանների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները հաստատելու մասին" թիվ 140 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2005 թվականի փետրվարի 3-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  հաշվապահների որակավորման քննությանը մասնակցելու դիմումի և որակավորված հաշվապահի վկայականի ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 12 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2005 թվականի փետրվարի 3-ի " Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների համառոտ ուղեցույցները հաստատելու մասին" թիվ 15 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի " Պետական կառավարչական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների լրիվ մաշված (օգտագործման համար ոչ պիտանի) գույքի դուրսգրման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 34 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի մարտի 27-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվապահների որակավորման քննությունների հարցերի (թեստերի) ցանկը (հարցաշարը), ծրագիրը, որի շրջանակներում կազմվելու են հարցաթերթիկում ներառվող խնդիրները, քննությունների ընթացքում օգտվելու համար թույլատրվող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 42 հրաման

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ 

Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 12-ի "Կազմակերպությունների ֆինանսանտնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և կիրառման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 2002 թվականի հունիսի 5-ի թիվ 33 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 63_Ն հրաման

"Աուդիտորական գործունեության մասին" ԼՂՀ օրենք

"Աուդիտորական գործունեության մասին" Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ԼՂՀ օրենք

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի "Աուդիտորների որակավորման քննությունների անցկացման կարգը  և քննությունների ծրագիրը հաստատելու մասին" թիվ 15 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի "Աուդիտ իրականացնող անձանց կողմից ներկայացվող եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների ձևերը և դրանց լրացման ու ներկայացման կարգը, նշված անձանց կողմից պայմանագրերի գրանցամատյանի ձևը և վարման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 16 որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2007 թվականի փետրվարի 12-ի "Աուդիտորների որակավորման քննությանը մասնակցելու դիմումի և աուդիտորների որակավորման վկայականի ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 17 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի մայիսի 21-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում աուդիտորների որակավորման քննությունների հարցերը (թեստերը) և տիպային խնդիրները հաստատելու մասին" թիվ 74 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի  2011 թվականի օգոստոսի 31-ի "Աուդիտորի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին" թիվ 76-Ն հրաման

ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի "Աուդիտորների որակավորման նպատակով մասնագիտացված կառույցի հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 841-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 27-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում աուդիտորական  ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման կարգը, աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիայի հայտի ձևը, լիցենզիայի ձևը, հայտարարության ձևը, աուդիտ իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերած անձի, կառավարման մարմնի ղեկավարի, աուդիտորի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկանքների ձևերը, աուդիտ իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռքբերած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տեղեկանքների ձևերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի թիվ 31 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 250-Ն որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2012թ հուլիսի 12-ի "Աուդիտի և որակի վերահսկողության միջազգային ստանդարտները հրապարակելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 16 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին" թիվ 64-Ն հրաման

Աուդիտի և որակի վերահսկողության միջազգային ստանդարտներ


"Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ԼՂՀ օրենք

REPUBLIC OF NAGORNO KARABAKH LAW ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հունիսի 19-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ֆինանսական դիտարկումների բաժնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին" թիվ 83 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հունիսի 19-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի զարգացման տեսլականը (2008-2010 թվականներ) հաստատելու մասին" թիվ 84 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Նոտարների կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 146-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 147-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի  18-ի "Կասկածելի գործարքների չափանիշների վերաբերյալ ուղեցույցը և օֆշորային տարածքների ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 148 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Փողերի լվացման և ահաբեկչության  ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն  պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը և գործարքում իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին" թիվ 149-Ն հրաման

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին" թիվ 912 որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 27-ի "Փաստաբանների, ինչպես նաև իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անհատ ձեռնարկատերերի և իրավաբանական անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 41-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 27-ի "Իրավաբանական անձանց կողմից գրանցող պետական մարմնի կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 42-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին ներկայացվող իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինակելի ձևը, կարգը և ժամկետները հասատելու մասին" թիվ 56-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Ռիելտորական գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին " թիվ 57-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Խաղատների և շահումով խաղ կազմակերպող անձանց ներառյալ` ինտերնետ շահումով խաղ կազմակերպող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 58-Ն հրաման


"Գնումների մասին" ԼՂՀ օրենք

ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 22-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին" թիվ 133-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի "Պետության կարիքների համար կնքվող ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների գնման պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարի առավելագույն չափը սահմանելու մասին" թիվ 478 որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի հուլիսի 21-ի "Պայմանագրի կատարման մասին" եզրակացության և "Հանձնման -ընդունման արձանագրության " ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 86 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի հուլիսի 21-ի "Մրցույթի հայտերի գրանցամատյանի ձևը և վարման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 87 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից պետական և ծառայողական գաղտնիք չպարունակող տվյալ տարվա պետական գնումների անվանացանկի կազմման ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 93-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականին փետրվարի 6-ի "Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցի, պայմանագրի քաղվածքի օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման պահանջները հաստատելու և Լեռնային ղարաբաղի Հանրապետության  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի սեպտեմբերի 30-ի թիվ 144 հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 10-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի մարտի 22-ի  "Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 36-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի փետրվարի 6-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի փետրվարի 6-ի թիվ 10-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին" թիվ  94-Ն հրաման

 ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի "Գնումների պլանի լրացման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 101-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 93-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" թիվ 102-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականին փետրվարի 6-ի "Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցի, պայմանագրի քաղվածքի օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման պահանջները հաստատելու և Լեռնային ղարաբաղի Հանրապետության  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի սեպտեմբերի 30-ի թիվ 144 հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 10-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի մարտի 22-ի  "Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 36-Ն հրաման
ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի փետրվարի 6-ի թիվ 10-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին
ԼՂՀ պետական մարմինների կողմից պետական և ծառայողական գաղտնիք չպարունակող տվյալ տարվա պետական գնումների անվանացանկի կազմման ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին
Գնումների պլանի լրացման կարգը հաստատելու մասին

"Թանկարժեք մետաղների մասին" օրենք

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի "Անվանիշերի ձևերը, չափերը, նկարագրությունը և դրանց պատրաստման, հաշվառման ու տնօրինման կարգը հաստատելու մասին " 203 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի "Թանկարժեք մետաղների ջարդոնների թանկարժեք  մետաղներից պատրաստված  նախապատրաստվածքների մանրածախ առուվաճառքի կարգը` կապված հարգորոշման  և (կամ) հարգադրոշմման հետ հաստատելու մասին" թիվ 204  որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  թանկարժեք մետաղների ու թանկարժեք քարերի պետական պահուստի և դրա բաղկացուցիչ մաս կազմող թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ազգային պահուստի համալրման, պահպանության, օգտագործման, ծախսման, հաշվառման, ինչպես նաև դրանց տեղաբաշխման և գտնվելու վայրերը որոշելու կարգը հաստատելու մասին" թիվ 538-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ազգային պահուստի արժեքների փորձաքննության անցկացման կարգը սահմանելու մասին" թիվ 539-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Պաշտոնատար անձանց կողմից ի պաշտոնե և պետական մարմինների կողմից այլ անձանց` օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 3000-ապատիկը գերազանցող արժողությամբ թանկարժեք մետաղներից և թանկարժեք քարերից պատրաստված նվերները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարանից տալու կարգը սահմանելու մասին" թիվ 540-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի  "Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի բնակտորների հազվագյուտ լինելու չափանիշները, գնահատման և վճարման պայմաններն ու կարգը սահմանելու մասին" թիվ 541-Ն որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի ապրիլի 16-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  թանկարժեք մետաղներ զտարկողների և թանկարժեք մետաղներ հարգորոշողների ու հարգադրոշմողների որակավորման քննությունների հարցաշարը հաստատելու մասին" թիվ 50 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի հունիսի 11-ի "Պետական մարմիններում, պետական հիմնարկներում ու կազմակերպություններում գտնվող թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի և դրանցից պատրաստված իրերի հաշվառման քարտերի և գրքի ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 60-Ն հրաման  

 

 

 

 

"Վիճակախաղերի մասին" ԼՂՀ օրենք

"Շահումով խաղերի և խաղատների մասին" ԼՂՀ օրենք

ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 16-ի "Վիճակախաղերի մասին" Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին" թիվ 446 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի "Վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից Լեռնային ղարաբաղի Հանրապետության  լիազորած մարմին ներկայացվող տեղեկությունների (հաշվետվությունների) ձևերը և դրանց ներկայացման կարգի առանձնահատկությունները սահմանելու մասին" թիվ 291 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 24-ի "Շահումով խաղերի և խաղատների մասին" Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքի կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 242 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 160-Ն որոշում  

   

 

 


Օրենքներ

"Աուդիտորական գործունեության մասին" ԼՂՀ օրենք

"Աուդիտորների գործունեության մասին" ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ԼՂՀ օրենք

"Բյուջետային համակարգի մասին" ԼՂՀ օրենք

"Գանձապետական համակարգի մասին" ԼՂՀ օրենք

"Գնումների մասին" ԼՂՀ օրենք

"Թանկարժեք մետաղների մասին" ԼՂՀ օրենք

"Հաշվապահական հաշվառման մասին" ԼՂՀ օրենք

"Շահումով խաղերի և խաղատների մասին" ԼՂՀ օրենք

"Վիճակախաղերի մասին" ԼՂՀ օրենք

"Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ԼՂՀ օրենք
ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/18) 394.07 դրամ
EUR (04/18) 420.75 դրամ
RUB (04/18) 4.19 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր