ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Օրենսդրություն / Հրամաններ

Հրամաններ

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի  2002 թվականի հունիսի 5-ի թիվ 33 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի հուլիսի 21-ի "Պայմանագրի կատարման մասին եզրակացության և "Հանձնման-ընդունման արձանագրության'' ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 86 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի հուլիսի 21-ի "Մրցույթի հայտերի գրանցամատյանի ձևը և վարման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 87 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի հուլիսի 23-ի "Պարբերական մրցույթով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 100 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2005 թվականի փետրվարի 3-ի "ԼՂՀ հաշվապահների որակավորման քննությանը մասնակցելու դիմումի և որակավորված վկայականի ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 12 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2005 թվականի փետրվարի 3-ի "ԼՂՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների համառոտ ուղեցույցները հաստատելու մասին" թիվ 15 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2007 թվականի փետրվարի 12-ի "Աուդիտորների որակավորման քննությանը մասնակցելու դիմումի և աուդիտորների որակավորման վկայականի ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 17 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008  թվականի մարտի 4-ի "Պետական կառավարչական  հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների լրիվ մաշված (օգտագործման համար ոչ պիտանի) գույքի դուրսգրման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 34 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի մարտի 27-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվապահների որակավորման քննությունների հարցերի (թեստերի) ցանկը (հարցաշարը), ծրագիրը որի շրջանակներում կազմվելու են հարցաթերթիկում ներառվող խնդիրները, քննությունների ընթացքում օգտվելու համար թույլատրվող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 42 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի ապրիլի 16-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում թանկարժեք մետաղներ զտարկողների և թանկարժեք մետաղներ հարգորոշողների ու հարգադրոշմողների որակավորման քննությունների  հարցաշարը հաստատելու մասին" թիվ 50 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի մայիսի 21-ի " Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում  աուդիտորների որակավորման քննությունների հարցերը (թեստերը) և տիպային խնդիրները հաստատելու մասին" թիվ 74 հրաման 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հունիսի 19-ի "ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության ֆինանսական դիտարկումների բաժնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին" թիվ 83 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության 2008 թվականի հունիսի 19-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի զարգացման տեսլականը  (2008-2010 թվականներ) հաստատելու մասին" թիվ 84 հրաման

 ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ի "ԼՂՀ բյուջետային և հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման դասակարգումները և դրանց կիրառման ցուցումները հաստատելու մասին" թիվ 115-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 18-ի "ԼՂՀ բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերը", "Հիմնարկի կողմից բյուջետային հատկացումների հաշվին իրականացվող ծախսերի (ելքերի) առանձին տեսակների", "Բյուջետային հիմնարկի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման" նախահաշիվների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման պահանջների հաստատելու մասին" թիվ 124-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Նոտարների կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի  գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 146-Ն հրաման

ԼՂՀ  ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից պարտադիր տեղեկացման  և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 147 -Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Կասկածելի գործարքների չափանիշների վերաբերյալ ուղեցույցը և օֆշորային տարածքների ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 148 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը և գործարքում իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին" թիվ 149-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի փետրվարի 6-ի "Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցի, պայմանագրի քաղվածքի օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման պահանջները հաստատելու և ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի սեպտեմբերի 30-ի թիվ 144 հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 10-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մարտի 19-ի "Բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց հիմնարկների ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման և ամփոփման ընդհանուր պայմանների, հաշվետվություների առանձին տեսակների կազմման ու ներկայացման առանձնահատկությունների մասին հրահանգը հաստատելու մասին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2004 թվականի մարտի 19-ի թիվ 20 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 19-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 27-ի "Փաստաբանների, ինչպես նաև իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անհատ ձեռնարկատերերի և իրավաբանական անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 41-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 27-ի "Իրավաբանական անձանց կողմից գրանցող  պետական մարմնի կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 42-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին ներկայացվող իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինակելի ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 56-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Ռիելտորական գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 57-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի  "Խաղատների և շահումով խաղ կազմակերպող անձանց ներառյալ` ինտերնետ շահումով խաղ կազմակերպող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 58-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի հունիսի 11-ի "Պետական մարմիններում, պետական հիմնարկներում ու կազմակերպություններում գտնվող թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի և դրանցից պատրաստված իրերի հաշվառման քարտերի և գրքի  ձևերը հաստատելու մասին" թին 60-ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի "ԼՂՀ պետական մարմինների կողմից պետական և ծառայողական գաղտնիք չպարունակող տվյալ տարվա պետական գնումների անվանացանկի կազմման ու ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 93-ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի մարտի 22-ի "Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկը հաստատելու մասին " թիվ 36-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի օգոստոսի 31-ի "Աուդիտորի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին" թիվ 76-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի   "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  պետական մարմինների կողմից պետական և ծառայողական գաղտնիք չպարունակող տվյալ տարվա պետական գնումների անվանացանկի կազմման ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 93-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի "Գնումների պլանի լրացման կարգը հաստատելու մասին"  թիվ 101 -Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 93-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" թիվ 102-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 12-ի "Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 2002 թվականի հունիսի 5-ի թիվ 33 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 63-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 12-ի "Աուդիտի և որակի վերահսկողության միջազգային ստանդարտները հրապարակելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 16 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին" թիվ 64-Ն հրամանՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/18) 394.07 դրամ
EUR (04/18) 420.75 դրամ
RUB (04/18) 4.19 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր