ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Օրենսդրություն / Որոշումներ

Որոշումներ

ԼՂՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 2-ի "Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխումների մասին" թիվ 79 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 24-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 80 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 27-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  պետական բյուջեի կատարման հսկողության կարգը սահմանելու մասին" թիվ 160 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 16-ի "Վիճակախաղերի մասին" Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին" թիվ 446 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի "Վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  լիազորած մարմին ներկայացվող տեղեկությունների (հաշվետվությունների)  ձևերը և դրանց ներկայացման կարգի առանձնահատկությունները սահմանելու մասին" թիվ 291 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի "Աուդիտորների որակավորման քննությունների անցկացման կարգը և քննությունների ծրագիրը հաստատելու մասին" թիվ 15 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի "Աուդիտ իրականացնող անձանց կողմից ներկայացվող եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների ձևերը և դրանց լրացման ու ներկայացման կարգը, նշված անձանց կողմից պայմանագրերի գրանցամատյանի ձևը և վարման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 16 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի "Պետության կարիքների համար կնքվող ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների գնման պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարի առավելագույն չափը սահմանելու  մասին" թիվ 478 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի "Անվանիշերի ձևերը, չափերը, նկարագրությունը և դրանց պատրաստման, հաշվառման ու տնօրինման կարգը հաստատելու մասին" 203 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի "Թանկարժեք մետաղների ջարդոնների թանկարժեք մետաղներից պատրաստված նախապատրաստվածքների մանրածախ առուվաճառքի կարգը` կապված հարգորոշման և հարգադրոշմման հետ հաստատելու մասին" թիվ 204 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "ԼՂՀ թանկարժեք մետաղների պետական պահուստի և դրա բաղկացուցիչ մաս կազմող թանկարժեք մետաղների ու թանկարժեք քարերի ազգային պահուստի համալրման, պահպանության, օգտագործման ծախսման, հաշվառման, ինչպես նաև դրանց տեղաբաշխման, և գտնվելու վայրերը որոշելու կարգը հաստատելու մասին" թիվ 538-Ն որոշում 

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ազգային պահուստի արժեքների փորձաքննության անցկացման կարգը սահմանելու մասին" թիվ 539-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության  2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Պաշտոնատար անձանց կողմից ի պաշտոնե և պետական մարմինների կողմից այլ անձանց `օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 3000-ապատիկը գերազանցող  արժողությամբ թանկարժեք մետաղներից և թանկարժեք քարերից պատրաստված նվերները ԼՂՀ թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարանից տալու կարգը սահմանելու մասին" թիվ 540-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի բնակտորների հազվագյուտ լինելու չափանիշները, գնահատման և վճարման պայմաններն ու կարգը սահմանելու մասին" թիվ 541-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության  2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին" թիվ 912 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 24-ի "Շահումով խաղերի և խաղատների մասին" Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 242 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 160-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 25-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 19-ի թիվ 434 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական վերահսկողության տեսչության կանոնադրությունը հաստատելու մասին" թիվ 12-Ն որոշում  

ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 22-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին" թիվ 133-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 26-ի "Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները և միջազգային ստանդարտների ուղեցույցները հրապարակելու մասին" թիվ 504-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի "Աուդիտորների որակավորման նպատակով մասնագիտացված կառույցի հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 841-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 27-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում  աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման կարգը, աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիայի հայտի ձևը, հայտարարության ձևը, աուդիտ իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերած անձի, կառավարման մարմնի ղեկավարի, աուդիտորի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկանքների ձևերը, աուդիտ իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տեղեկանքների ձևերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի թիվ 31 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 250 որոշում

ԼՂՀ 2012 թվականի մայիսի 29-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 28-ի թիվ 164 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" թիվ 338-Ն որոշումՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (02/23) 404.35 դրամ
EUR (02/23) 437.67 դրամ
RUB (02/23) 4.35 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր