Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով
Հաշվապահական հաշվառում / Տեղեկատվություն

Տեղեկանք պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից պետական բյուջեից փաստացի ստացված միջոցների և մատուցված ծառայությունների դիմաց եկամուտների և դրանց հաշվին կատարված ծախսերի մասին

Ցանկ 2016թ. գործունեությունից հասույթը և 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը 1 մլրդ դրամը գերազանցող հարկ վճարողների

Ցուցումներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից կատարած գործարքների հաշվապահական ձևակերպումները հանրային նատվածի կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահակ հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվներով

Ցուցումներ պետական կառավարչական հիմնարկների կողմից կատարած գործարքների հաշվապահական ձևակերպումները հանրային նատվածի կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահակ հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվներով

Ցուցումներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հաշվային պլանից հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվային պլանին անցման 

Ցուցումներ հանրային հատվածի կազմակերպությունների բյուջետային հաշվային պլանից գործող` հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին անցման 

Հասույթի և ծախսերի հաշվապահական ձևակերպումները

"Որպես գործակալ" գումարների ստացում բյուջեից` բյուջետային ֆինանսավորման աստիճանաբար իրականացումը

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 28 "Աշխատակիցների հատուցումներ", աշխատակիցների հատուցումների և գործուղումների հաշվապահական ձևակերպումները

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 26 "Չփոխանակվող գործարքներից հասույթ", մատուցված ծառայություններից հասույթի և "բյուջեից ֆինանսավորմամբ" ծառայությունների հաշվապահական ձևակերպումները

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 25 "Փոխանակվող գործարքներից հասույթ"

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 19 "Ֆինանսական գործիքներ"

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 17 "Պաշարներ" և պաշարների շարժի վերաբերյալ հաշվապահական ձևակերպումները շարունակական ձեռքբերումների հաշվապահական ձևակերպումները

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 11 "Հիմնական միջոցներ" և հիմնական միջոցների շարժի և հետագա ծախսումների հաշվապահական ձևակերպումները

Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի ընդհանուր ներկայացում

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 10 "Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, գնահատումներ և սխալներ"

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 3 "Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում"

ՀՀՀՀՍ-ի բաժինների համառոտ նկարագիրը

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ԼՂՀ օրենք և հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքից քաղվածք

2016 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծագած մայրության նպաստների հաշվարկման օրինակներ

2016 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծագած մայրության նպաստների հաշվարկման վերաբերյալ մեթոդական ցուցումներ

2016 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծագած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների հաշվարկման օրինակներ

2016 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծագած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների հաշվարկման վերաբերյալ մեթոդական ցուցումներ

Շահութահարկի հաշվապահական հաշվառման մոտեցումը համաձայն ՀՀՄՍ 12"Շահութահարկեր" ստանդարտի

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությունը ներկայացնում է հիմնական միջոցների հաշվապահական հաշվառման հիմնական առանձնահատկությունների մեկնաբանությունը

ՀՀՄՍ 2 «Պաշարներ» ստանդարտով սահմանված` պաշարների հաշվապահական հաշվառման հիմնական առանձնահատկությունների մեկնաբանությունը

Ընդհանուր նշանակության ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հիմունքները

ԼՂՀ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում տնտեսական գործառնությունների տիպային ձևակերպումներ` ըստ մեմորիալ օրդերների

ԼՂՀ պետական կառավարչական, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և այլ բյուջետային հիմնարկներում տնտեսական գործառնությունների տիպային ձևակերպումներ` ըստ մեմորիալ օրդերների

Աշխատավարձի տեղեկագրի լրացման օրինակները և հաշվապահական ձևակերպումները

Պարզաբանում ամենամյա արձակուրդի գումարների հաշվարկման վերաբերյալ

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության պարզաբանումը ամենամյա արձակուրդի տրամադրման ու վճարման հաշվապահական մոտեցումների վերաբերյալ

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության պարզաբանումը գործուղման ծախսերի հաշվարկման ու վճարման հաշվապահական մոտեցումների վերաբերյալ

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության պարզաբանումը ուսումնական արձակուրդի տրամադրման ու վճարման կարգի վերաբերյալ

Ցուցադրական տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 1

Ցուցադրական տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների ցուցադրական տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

Պարզաբանում ԼՂՀ պետական մարմիննների ծառայողական ավտոմեքենաների շահագործման և սպասարկման ընթացքում օգտագործվող վառելիքի ծախսի չափերի հաշվարկման վերաբերյալՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/23) 480.13 դրամ
EUR (04/23) 587.25 դրամ
RUB (04/23) 7.74 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (I եռ.) 249.41 դրամ
Պլատին (I եռ.) 14080.12 դրամ
Ոսկի (I եռ.) 19529.55 դրամ